กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 29 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1017 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์๔ กระทรวงการคลัง
              ในที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในขณะนี้มีการดําเนินการ การลงทะเบียนพร้อมเพย์ของคณะรัฐมนตรีนําโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีธนาคารจํานวน ๗ แห่งและสมาคมธนาคารไทยได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทําเนียบรัฐบาล โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ลงทะเบียนถึง ๓ ธนาคารด้วยกัน ส่วนของการที่จะสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชน มีการจัด Workshop กับสื่อมวลชน โดยมุ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะเริ่มใช้บริการจริงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการให้ข้อมูลข่าวสารการบริการที่
ถูกต้องให้กับสื่อมวลชนและประชาชน การดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีการดําเนินการทั้งสื่อมวลชนและสื่อบุคคล ในเรื่องของการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากรมีการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ จํานวน ๕,๙๒๒ คน กรมบัญชีกลางจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทาง Youtube และมีการบรรยายพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยทุกจังหวัดดําเนินการในส่วนนี้ การจัดทําแผ่นพับ ทางคณะอนุกรรมการได้ดําเนินการจัดทําจํานวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐ แผ่น คาดการว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกันยายน และสามารถเผยแพร่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ มีการแจกจ่ายไปยังศาลากลางจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สํานักงานสรรพากรจังหวัด สถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์รวมทั้งสิ้น ๙,๘๘๒ แห่ง ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและมีความเป็นจริง
               กรมประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ข่าวสารในรอบเดือนที่ผ่านมา เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นข่าววิทยุจํานวน ๙๔ ครั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จํานวน ๔๖ ครั้ง สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NBT WORLD จํานวน ๕๗ ครั้ง โดยเป็นข่าวผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ผลิต infographics เผยแพร่ทางสื่อต่างๆอย่างกว้างขวาง จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode