กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 25 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1670 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑บี ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              ในที่ประชุม ผอ.ศสช.ได้นํานโยบายของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จากการประชุมผู้บริหารประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ แจ้งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. ทราบ ที่ประชุมได้ดําเนินการติดตามงบลงทุนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๓ โครงการ ซึ่งโครงการที่ ๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน จํานวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลสู่ประชาชน จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ดําเนินการ เบิกจ่ายเงินจํานวน ๔ งวด และรอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย สามารถเสร็จสิ้นทันตามกําหนด ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนา ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ จํานวน ๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวด และคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามสัญญา ทั้งสามโครงการดังกล่าว ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้ย้ําเน้นให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรวดเร็ว ถูกต้อง
              ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการที่ ๑ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล มีการดําเนินงาน จัดทําโครงข่ายในพื้นที่ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด จํานวน ๗๖ วงจร และดําเนินการที่กรมประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ๑ วงจร ใช้งบประมาณจํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน จํานวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการดําเนินการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนควบต่างๆ แจกจ่ายให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๗ ปี ซึ่งโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการเฟสที่สอง ต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทําให้มาตรฐานการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กระทรวงไอซีทีกําหนดไว้และทําให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode