กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 94/2559 กรมเจ้าท่า ร่วมฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2559 (SAREX 2016) ณ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 ส.ค. 2559 )
กรมเจ้าท่า
 

กรมเจ้าท่า ร่วมฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2559

(SAREX 2016) ณ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

        กรมเจ้าท่า.กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อม              การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 (SAREX.2016) ณ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

            ตามที่ประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคีขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International.Civil.Aviation Organization.–.ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International.Maritime.Organization.–.IMO                     ได้กำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย                ในอาณาเขตของตน เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจให้แก่สายการบินและบริษัทเดินเรือต่างๆ ที่ได้          เดินทางเข้าออกประเทศไทยว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐคอยให้ความช่วยเหลือ และจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ให้มี      ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

 

        สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้มีมติมอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยชีวิต การสาธิต การจัดแสดงนิทรรศการ การฝึกซ้อมนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญ เป็นพันธกิจที่รัฐบาลต้องปฏิบัติ             ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย โดยมีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และกรมเจ้าท่า ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ เสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมเจ้าท่า พวงชูชีพ แพชูชีพและอุปกรณ์การช่วยชีวิตฉุกเฉินอื่นๆ 

 

        ทั้งนี้ การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นการทบทวนการปฏิบัติ                ตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือแห่งชาติ เผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือเมื่อมีอากาศยานและเรือประสบภัย พร้อมกับทดสอบประสิทธิภาพของระบบการติดต่อสื่อสารและการฝึกซ้อมฯภาคทฤษฎี (Paper Exercise) เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 สิงหาคม 2559
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode