กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนธั ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนเงินกว่า ๕๓ ล้านบาท (ศสช./ข่าว)

วันที่ 16 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1109 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนธั

               นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจําปี๒๕๖๐ ประกอบด้วย โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล จํานวน 1 ระบบ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่พัฒนาพื้นฐานด้านสารสนเทศให้กับหน่วยงาน สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน ๗๖ แห่ง เป็นหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับแต่ละจังหวัด และภารกิจในอนาคตจะต้องบริหารและกํากับสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารทั้งสื่อหลักและสื่อสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มการบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏืบัติงานของบุคลากร รวมทั้งบริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศแก่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อให้สามารถรองรับความมั่นคงปลอดภัยได้สูงขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการใช้งานผ่านระบบสารสนเทศ สามารถนําข้อมูลผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว อาทิ Thainews Contentcenter G-news ทําให้โครงข่ายดังกล่าวมั่นคงปลอดภัย ไม่มีไวรัส ไม่มีการแฮคและทํางานได้ตลอด ๒๔ ชม. มีการดําเนินการจัดสร้างโครงข่าย จํานวน ๗๗ วงจร ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
               โครงการที่สอง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน จํานวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นเฟสที่สองในการดําเนินการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสําหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งพบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับหน่วยงานชํารุดและเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานมานานเกิน ๗ ปีโครงการนี้มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอายุตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึง พ.ศ.๒๕๕๑ นานเกิน ๗ ปีแล้ว ใช้ประกอบตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องมีและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง ในปัจจุบันหากโครงการสําเร็จ จะทําให้กรมประชาสัมพันธ์มีบุคลากรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เฉลี่ย ๑.๖ คนต่อ ๑ เครื่อง ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ทางรัฐบาลกําหนด
               สําหรับการจัดหางบประมาณในส่วนนี้ได้ผ่านการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีคพ.นร. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การดําเนินการเมื่อเสร็จสิ้น จะทําให้การประสานงานระหว่างสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับกรมประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและทําให้การใช้เครื่องประมวลผลชนิดที่ ๑ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสื่อ ต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานประเภทมัลติมีเดีย เช่น การผลิตอินโฟกราฟิก การจัดทําแอพพลิเคชั่น นอกจากนั้น ระบบปฏิบัติการที่จัดหาจะมีความสอดคล้องกับซอฟแวร์มัลติมีเดียของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งใช้ Sony vegas และสถานีวิทยุกระจายเสียง ใช้ซอฟแวร์ Audition ในการตัดต่อเสียง สอดคล้องและทําให้งานของกรมประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เหมาะสมกับยุคสมัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode