กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ศสช./ข่าว)

วันที่ 5 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1716 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าฝึกงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ขณะนี้การฝึกงานได้เสร็จสิ้นและมีการนําเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย ได้เข้าพบเพื่ออําลา นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ ผอ.ศสช. ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่ได้ผ่านการ
ฝึกงาน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ผอ.ศสช. 
              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่มีฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานขององค์การ และการประชาสัมพันธ์ที่มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจ มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ส่งนักศึกษามาฝึกงานเป็นประจําทุกภาคการศึกษา มีระยะเวลาเข้าฝึกอบรมเพิ่มพูนประสบการณ์เป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน มีการมอบหมายให้บุคลากรของ ศสช. มอบหมายงานให้นิสิตนักศึกษาที่มาฝึกงานได้ฝึกฝนทักษะ การเผยแพร่ผลงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบไอทีของกรมประชาสัมพันธ์การจัดทําอินโฟกราฟฟิค การจัดทําระบบจองห้องพักของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เป็นการฝึกให้เรียนรู้และสามารถนําไปใช้ได้จริง เกิดความภาคภูมิใจในผลการดําเนินงานที่ตนเองได้ดําเนินการจนประสบความสําเร็จ 
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวว่า ขอให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันและหน่วยงานที่ต้องไปทํางาน และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ทําให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ตอบสนองและพัฒนาสังคมในอนาคตให้มีแต่สิ่งดีงาม เป็นที่พึ่งพาของประชาชนในชาติเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode