กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 2 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1089 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี คพ.นร. โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
              การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี คพ.นร. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ มีการรับทราบคําสั่งแต่งตั้ง ร้อยตรีไพโรจน์ คะนึงทรัพย์ เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจําสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การรายงานการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเรื่องของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Data Center) ของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นดําริของนายกรัฐมนตรีดําเนินการติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปีโดยปีแรกเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล ปีสองและปีสาม ดําเนินการเป็นแผนงานใหญ่สามารถอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีมีการอนุมัติโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อใช้ในการผลิตรายการพิเศษวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นการจัดหาใหม่ เพื่อให้รายการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการอนุมัติโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริตของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นงบบูรณาการร่วมกับ สํานักงาน ปปช. มีการใช้สื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook สามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชน และสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริตได้เป็นอย่างดี 
               สําหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์และโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ของกรมประชาสัมพันธ์ สองโครงการดังกล่าวต้องมีการอนุมัติจากคพ.นร. ก่อน ตามขั้นตอนเพื่อใช้ในการของบประมาณปี ๒๕๖๐ เพื่อให้กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณ ทําให้เกิดประโยชน์ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่จําเป็นและรองรับความสะดวกสบายในอนาคตต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode