กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้ และส่งเสริมการใชธุ้รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 26 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1152 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม มีข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์๔ กระทรวงการคลัง
              การประชุมมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National ePayment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมธนาคารไทยได้จัดทํารูปแบบโลโก้พร้อมเพย์อยู่ระหว่างการจดทะเบียนและใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคาร ให้ข้อมูลเรื่องของพร้อมเพย์กับสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ แนวทางการประชาสัมพันธ์เน้นความถูกต้อง ตรงกัน ตอกย้ํา ยืดหยุ่น ในเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเรื่องของการโอนถูก รับง่าย ปลอดภัย ใช้พร้อมเพย์คณะกรรมการได้เน้นส่วนของสื่อต่างๆ ได้แก่ Social Media สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์รวมถึงนักวิชาการต่างๆได้มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพร้อมเพย์ให้พี่น้อง
ประชาชนได้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
              โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพากรได้ทํา hearing กับธนาคารไทย เรื่อง e-Withholding Tax ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมดําเนินการทดสอบระบบ Centrally Signed Email ร่วมกับกรมสรรพากร มีการทําแผนประชาสัมพันธ์การใช้ Email ร่วมกับ ETDA สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อมีระบบ Prototype ให้สามารถทําการประชาสัมพันธ์ได้และให้ธนาคารนําเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินโครงการสลิปบัตรเดบิตมอบโชค
              โครงการ e-Payment ภาครัฐ กรมบัญชีกลางร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดอบรมวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบงาน KTB Corporate Online และขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้มีสิทธิรับเงินจากภาครัฐ ลงทะเบียนพร้อมเพย์
              กรมประชาสัมพันธ์และฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการ ได้ออกแบบและจัดพิมพ์แผนพับประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ แผ่น เพื่อเผยแพร่ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้ทางสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๗๖ จังหวัด ดําเนินการแจกจ่ายเผยแพร่ให้ประชาชนทุกจังหวัดได้รับทราบ ส่วนของการเผยแพร่ SMS ของโครงการพร้อมเพย์ทาง กสทช. แจ้งว่า ได้ขอความร่วมมือบริษัทที่ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์โดยให้ผู้บริการโทรศัพท์มือถือส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ มีบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เผยแพร่ผ่านหมายเลขโทรศัพท์จํานวน ๙ ล้านหมายเลข บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือ ดีแทค เผยแพร่ผ่านหมายเลขโทรศัพท์จํานวน ๒ แสนหมายเลข และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส อยู่ระหว่างดําเนินการ
               กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล Website Mobile App Social Media สื่อกิจกรรม และพร้อมที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode