กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 12 ก.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักงานปลัดสํานักนายก รัฐมนตรี จัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๙ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรั ฐมนตรี เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักน ายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีถวา ยเทียนพรรษาเป็นจํานวนมาก เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
              หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรั ฐมนตรีนําคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกั ดสํานักงานปลัดสํานักนายกรั ฐมนตรี ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจําปี๒๕๕๙ จากอาคารสํานักงานปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบา ล เดินไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิ ตวนาราม โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิ ตวนาราม เป็นประธานสงฆ์
              ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นําผู้อํานวยการสํานักกองแล ะพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธีดัง กล่าว ซึ่งถือเป็นประเพณีสําคัญ ที่สํานักงานปลัดสํานักนายก รัฐมนตรีได้จัดพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสสําคัญทางพระพุท ธศาสนา โดยเฉพาะการนําเทียนพรรษา นําไปถวายยังวัดต่างๆ บริเวณรอบทําเนียบรัฐบาลเป็ นประจําทุกปี ในโอกาสนี้ประชาชนที่อยู่ใน ชุมชนบริเวณใกล้ทําเนียบรัฐ บาลได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ ด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode