กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การดําเนินการเกี่ยวกับงบลงทุนประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 5 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 824 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจําเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีการรายงานเกี่ยวกับงบลงทุนประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๓ โครงการ ของ ศสช. ประกอบด้วย โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ งบประมาณจํานวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ๘.๑ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ปริ๊นเตอร์ สแกนเนอร์ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ เหลือส่งมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อยู่ระหว่างดําเนินการทําสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโครงการดังกล่าวมี๕ รายการครุภัณฑ์มีการส่งมอบมาแล้ว ๔ รายการ คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จํานวน ๔๘๖ เครื่อง ระบบปฏิบัติการวินโดวส์๘.๑ จํานวน ๔๘๖ ชุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว/ดํา จํานวน ๕๘ ชุด และสแกนเนอร์จํานวน ๕ ชุด เหลือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน ๓๗ เครื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ บริษัทแจ้งว่า มีการยกเลิกสายการผลิต เปลี่ยนจาก HP เป็น DELL ซึ่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วได้ประโยชน์กับทางราชการ โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน งบประมาณจํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลัก ชั้น ๑๐ อาคารกรมประชาสัมพันธ์มีการเบิกเงินไปแล้ว ๒ งวด จํานวน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ส่วนงวดที่ ๓ บริษัทดําเนินการส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จํานวน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ งวดคิดเป็นร้อยละ ๕๕ 
              ส่วนโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการ งบประมาณจํานวน ๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย ๑ ระบบ มีการเบิกเงินไปแล้ว ๒ งวด บริษัทดําเนินการติดตั้งสายFiber Optic ติดตั้งสายแลน เชื่อมต่อไวไฟ Access Point ที่ใช้กระจายสัญญาณไวไฟภายในอาคารพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ งวดที่ ๓ บริษัทจัดส่งอุปกรณ์อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบให้ตรง TOR และวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บริษัทส่งหนังสือเพื่อเข้าติดตั้ง Access Point จํานวน ๖๔ ชุด ภายในอาคารพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์และหนังสือขอเข้าติดตั้ง Core Switch ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และติดตั้งอุปกรณ์Firewall เมื่อ Core Switch ใช้งานได้ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
              นอกจากนั้น นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวเน้นย้ําว่า การดําเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ปี๒๕๕๙ จํานวนกว่า ๖๕ ล้านบาท ย้ําให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทํางานเสร็จทันตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทําสัญญากับบริษัทผู้รับจ้าง และต้องเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลในการใช้งบประมาณเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode