กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลมงกุฎราชการ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 5 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 939 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจําเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ที่ประชุมมีการมอบรางวัลมงกุฎราชการให้กับ นายณเรนธร จาดพันธุ์อินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ และนายฑีภากรณ์ สําเภา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รางวัลมงกุฎราชการเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่นในแต่ละเดือน
              สําหรับผลงานในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ นายณเรนธร จาดพันธุ์อินทร์มีผลงานดีเด่น ในเรื่องการจัดทําเว็บไซต์ www.prd.go.th ของกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี มีการรวบรวมข่าวสารจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จัดทําโครงการดังกล่าว นํามาเผยแพร่ในเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่วนของ นายฑีภากรณ์ สําเภา มีผลงานดําเนินการจัดทําข้อมูลข่าวสารต่างๆในโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment เป็นโครงการสําคัญที่ทางรัฐบาลมีนโยบาย ให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ในโครงการดังกล่าวทั้งส่วนของสื่อโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ สํานักข่าว และสื่อโซเชียลมีเดีย กรมประชาสัมพันธ์การจัดทํา Infographic จัดทําแผ่นพับ แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ จํานวนกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐ แผ่น และดําเนินการเรื่องของการแถลงข่าว สามารถเชิญสื่อมวลชนต่างๆ มาร่วมการแถลงข่าวให้กับทางกระทรวงการคลังได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode