กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 84/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย

วันที่ 1 ก.ค. 2559 )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
 
กรมเจ้าท่า โดยสำนักกฎหมาย จัดโครงการสัมมนาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศรี พระยา อาคาร 2 ชั้นดาดฟ้า กรมเจ้าท่า โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชนโดยทางเรือซึ่งเป็นผลให้มีการคมนาคมสัญจร  ทางน้ำมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดภาวะในการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากการสัญจรทางน้ำโดยใช้เรือนั้น สามารถขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชนในคราวเดียวได้จำนวนมากกว่าการขนส่งทางบกโดยรถยนต์หรือรถไฟ ประกอบกับ   ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อาเซียน (ASEAN) รวมถึงได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UNCLOS) ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมาย        ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำและเรือ กล่าวคือพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456                          และพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เป็นกฎหมายที่ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในบางเรื่องบางมาตราตามความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา จึงทำให้กฎหมายดังกล่าว                   มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการจัดระบบการคมนาคมทางน้ำทั้งระบบ ซึ่งนอกจากจะทำให้การบังคับใช้กฎหมาย                        ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันทั้งในด้านข้อเท็จจริงและโครงสร้าง              การบัญญัติกฎหมาย เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เรือ              การดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำ การดูแลรักษาทางน้ำสาธารณะและขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ และในส่วนของพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การถือกรรมสิทธิ์เรือและการทำนิติกรรมต่างๆ รวมถึง                  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ ของเรือไทย
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาจัดทำการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ        ในน่านน้ำไทยและกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ซึ่งได้มีการส่งมอบร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ และร่างพระราชบัญญัติเรือไทย รวมถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ให้กรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การนำเสนอร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ กรมเจ้าท่า จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสัมมนาฯ นี้ขึ้น เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานในกรมเจ้าท่า             ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ว่าเป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าอย่างครบถ้วน และกฎหมายบังคับใช้                 ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารกรมเจ้าท่า ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค 1-7 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทุกสาขา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมสัมมนา
การสัมมนาฯ ดังกล่าว มีการบรรยายสรุป "ร่างกฎหมายการเดินเรือ และร่างกฎหมายเรือไทย” โดยมี                     ผู้อำนวยสำนักกฎหมาย นิติกรจากสำนักกฎหมาย และหัวหน้าคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมความคิดเห็นต่อการร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ และร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับใช้กับการร่างกฎหมายการเดินเรือ และร่างกฎหมายเรือไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 กรกฎาคม 2559
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode