กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 21 มิ.ย. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุก รรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมกา รใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ค รั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ มีข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่ว ยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง
                การประชุมคณะอนุกรรมการข ับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมกา รใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ค รั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ มีการรายงานความคืบหน้าตามโครง การที่ ๑–๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครง การการให้ความรู้และส่งเสริ มการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิก ส์ การรายงานความคืบหน้าของโคร งการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ การรายงานความ
คืบหน้าแผนงานประชาสัมพันธ์ ของกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้ง ผลการศึกษาของ Moody’s Analytics เรื่อง The Impact of Electronic Payments มีการพิจารณา เนื้อหาโครงการ National e-Payment เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ มีการดําเนินการกําหนดแผนงา นประชาสัมพันธ์การจัดทํา Video Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบ Prompt Pay การส่ง SMS เพื่อประชาสัมพันธ์ระบบ Prompt Pay ให้กับประชาชน โดยใช้ข้อความว่า "ขอเชิญท่านร่วมลงทะเบียนระ บบ Prompt Pay ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ เป็นต้นไป โดยใช้สมุดบัญชีบัตรประจําตัวประชาชน และหรือโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาค าร ATM Mobile Banking หรือ Internet Banking” โดยเริ่มรณรงค์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ก.ค. ๕๙ จะมีการประสานงานกับสํานักง าน กสทช. เพื่อดําเนินการจัดส่ง SMS 
               มีการดําเนินการ โครงการ Train the Trainer ให้กับบุคลากรส่วนภูมิภาคแล ะท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารการคลังปร ะจําจังหวัด สรรพากรพื้นที่ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ศูนย์ดํารงธรรมในพื้นที่ เพื่อไปให้ความรู้กับประชาช นตั้งแต่เดือน ก.ค. ๕๙ เป็นต้นไป ที่ประชุมยังเน้นให้มีการดํ าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ย วกับเรื่องของการลงทะเบียนค นจน ให้ประชาชนเข้าใจในนโยบายขอ งรัฐบาล คนจนจะไม่ถูกตัดสิทธิในเรื่ อง
ของสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode