กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 20 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1137 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ คพ.กปส. ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๙ โดย นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม มีข้าราชการสํานักกองที่เกี่ยว ข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑B อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               การประชุมคณะกรรมการบริห ารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๙ มีการรายงานผลการพิจารณาของคณะ กรรมการบริหารและจัดหาระบบค อมพิวเตอร์ สํานัก
นายกรัฐมนตรีคพ.นร. ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นคณะกร รมการในชุดนี้ด้วย และมีการเสนอให้ทราบถึงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐ านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจํ าปี๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเท ศและการสื่อสารได้ประกาศเกณ ฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้น มาใหม่ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกร มประชาสัมพันธ์ได้จัดซื้อจั ดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามประ กาศดังกล่าว อย่างเคร่งครัด
              การประชุมคพ.กปส. มีการพิจารณาอนุมัติโครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ส่วนควบ ของสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการจัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง การอนุมัติให้สํานักประชาสั มพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จํานวน ๑ เครื่อง สํานักงานประชาสัมพันธ์จังห วัดพิจิตร อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องคอ มพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผ ลแบบที่ ๑ จํานวน ๒ เครื่อง โดยใช้เงินบริจาคของสํานักง านสลากกินแบ่งรัฐบาล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งป ระเทศไทย จังหวัดหนองคาย อนุมัติให้มีการจัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานปร ะมวลผลแบบที่ ๒ จํานวน ๓ เครื่อง โดยใช้เงินรายได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode