กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1340 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร  ให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโ ลยีสารสนเทศและการสื่อสารภา ครัฐ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สถาบันวิชาการ ทีโอที
              หลักสูตร Government pre-CIO in Digital Economy Era ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพข องบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ  ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับ ตั้งแต่ชํานาญการพิเศษขึ้นไ ป ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวย การศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ จํานวน ๔๙ คน 
              การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีเครือข่ายใ นการเชื่อมโยงการทํางาน การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร ให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร  ให้มีมาตรฐานและศักยภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกระทรวง ทบวง กรม ในเรื่องของการประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีที่สําคัญปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์
(Software) เป็นจํานวนมหาศาล แต่ขาดพีเพิลแวร์(Peoplewar e) บุคลากรที่จะทํางานประสานซึ่งกันและกัน ให้เกิดศักยภาพ ส่วนนี้ทางกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่พัฒนาให้ระบบเทคโน โลยีสารสนเทศของภาครัฐมีมาต รฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงกับภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
               ดังนั้น การอบรมครั้งนี้เพื่อให้มีก ารสอดรับกันระหว่างการปฏิบั ติงานของภาครัฐต่อภาครัฐและ ภาครัฐต่อเอกชน จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่เ กิดประโยชน์กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode