กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ปี 2559กลักสูตรนักสื่อสารเบื้องต้น Basic Communication เป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันที่ 14 มิ.ย. 2559 )
 

ขอนแก่นจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ปี 2559กลักสูตรนักสื่อสารเบื้องต้น  Basic Communication เป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

               วันนี้( 14 มิถุนายน 2559 ป เวลา 09.00 น ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ปี 2559กลักสูตรนักสื่อสารเบื้องต้น  Basic Communication เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กลุ่มเป้าหมาย 40 คน ราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และเอกชน อบรม 2 รุ่น 13-17 มิถุนายน 2559 และ 20-24 มิถุนายน 2559

        ด้วยประเทศไทยเปิดประเทศเข้าสู่ "ประชาคมอาเซียน” ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมทั้งระหว่างระบบราชการของไทยกับระบบราชการของประเทศสมาชิกอื่น จะมีการพบปะ เจรจา และประชุมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ มากขึ้นในทุกมิติ และภาษาที่จะต้องใช้ในการพบปะ เจรจา และประชุมหารือร่วมกันคือภาษาอังกฤษ   ดังนั้น สิ่งที่ภาคราชการไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วคือการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย บริหาร และการดำเนินงานของอาเซียน และเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกันภายในภูมิภาคเพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถรองรับกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นการเตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งความเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการตสู่ประชาคมอาเซียน

 

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

       


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode