กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 23 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1044 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมาย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม มีข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร
               การดําเนินการเกี่ยวกับ IPv6 ประเทศไทย ดําเนินการตั้งแต่ปี๒๕๕๖ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อผลักดัน ให้การดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนา IPv6 มีความต่อเนื่อง และทําให้แผนปฏิบัติการบรรลุเป้าหมาย ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดําเนินการตามลําดับมาตั้งแต่ปี๒๕๕๖ มีการส่งแผนปฏิบัติการ
ให้หน่วยงานต่างๆ จํานวน ๓๙๘ หน่วยงาน มีการอบรม สัมมนา อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มีการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐ ประชุมรับฟังความคิดเห็น รวมถึงมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบการให้บริการ IPv6 
               การดําเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรม ๔ ด้าน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการบริการ และการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน จากการตรวจสอบ พบว่าบางหน่วยงานยังไม่ได้รับการจัดสรร IPv6 Address ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนมาใช้ IPv6 ร่วมกับงานระบบเดิม การเก็บ Log File ของ IPv6 หน่วยงานที่ใช้บริการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก เช่น บริการ Web Hosting, DNS, Mail ทําให้เกิดความยากลําบากในการปรับเปลี่ยนการใช้งานไปสู่ IPv6 ซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านเทคนิค
               ปัจจุบัน การดําเนินการ IPv6 ของประเทศไทย มีสถานการณ์ใช้งานอยู่ที่ ๒๒.๘๓% เทียบกับ มาเลเซีย อยู่ที่ ๓๕.๔๘% สิงคโปร์อยู่ที่ ๓๓.๔% เกาหลีใต้อยู่ที่ ๒๒.๙๖% ญี่ปุ่น อยู่ที่ ๓๕.๒๖% และสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ ๔๒.๔๔%
               ดังนั้น แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ ๒ ปี๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนา IPv6 ของประเทศไทย ขอให้หน่วยงานขอรัฐมีเว็บไซต์หลัก บริการอีเมล และบริการโดเมนเนม ที่รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6 อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของบริการทั้งหมด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ประเทศไทยมีอัตราการใช้งาน IPv6 เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ ๒๒.๘๓% เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรส่งเสริมการบริการ และสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ให้บุคลากรด้านไอทีและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสําคัญ มีความรู้ความเข้าใจ และนํา IPv6 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน และการดําเนินชีวิตประจําวัน 
              กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 มีเจ้าหน้าที่ประจํารับผิดชอบแบบเต็มเวลา และส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเร่งด่วนต่อไป
              กรมประชาสัมพันธ์ จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ การเปลี่ยนถ่ายไปสู้ IPv6 มีความจําเป็นเร่งด่วน จากการที่หมายเลขอินเทอร์เน็ตรุ่นเดิม ๓๒ บิต หรือ IPv4 ที่ทั่วโลกมีเพียงประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านหมายเลข กําลังจะหมดลงในอนาคต จึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายไปสู่หมายเลขอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ ๑๒๘ บิต หรือ IPv6 ทีมีมากถึงประมาณ ๓๔๐ ล้านล้านล้านล้านหมายเลข จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหมายเลขอินเทอร์เน็ตได้ปัจจุบันการขยายตัวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโลกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนเป็น IPv6 จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ต่อการขยายตัวอย่างมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode