กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมหน่วยงานภายใต้การบริหารงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน (ศสช./ข่าว)

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1334 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เชิญหน่วยงานภายใต้กํากับเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สํานักข่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และกองกฎหมายและระเบียบ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑B อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              การประชุม มีการเสนอผลการดําเนินงานของหน่วยงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในรอบเดือนที่ผ่านมา นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้รายงานถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดงบดําเนินงาน ซึ่งจะครบรอบไตรมาสที่ ๒ ศสช. ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินจํานวนทั้งสิ้น ๖๒.๖๒% เกินเกณฑ์เป้าหมายที่ทางรัฐบาลกําหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ๕๙.๑๗% การดําเนินการตามโครงการต่างๆในงบลงทุน ๓ โครงการ มีการลงนามเซ็นสัญญาและส่งมอบงานบางส่วน ซึ่ง ศสช.ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้โครงการต่างๆจนถึงงวดที่ ๒ ส่วนโครงการที่เหลือจะมีการเบิกจ่ายและดําเนินการให้เป็นไปตาม TOR คาดว่างบลงทุนทั้ง ๓ โครงการ ของ ศสช. จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้การรายงานเรื่องการป้องกันความปลอดภัยของระบบ IT ป้องกันการแทรกแซงเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ทาง นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวว่า มีการจัดทําระบบป้องกัน ขอความร่วมมือจาก ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย ไทยเซิร์ต สํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพธอ. สามารถ ป้องกันผู้รุกรานได้เป็นอย่างดีการจัดทํา Infographic มีการเผยแพร่ภาพกราฟิก Info กรมประชาสัมพันธ์จํานวน ๑๒๗ ภาพ Info วาทะนายกรัฐมนตรีจํานวน ๗๓๑ ภาพ และ Info นโยบายรัฐบาล จํานวน ๑,๗๘๙ ภาพ ผ่านเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์จํานวนทั้งหมด ๑๙๑ เว็บไซต์มีการดําเนินงานเต็มรูปแบบ ๑๘๐ เว็บไซต์ เหลืออีก ๑๑ เว็บไซต์อาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะได้เผยแพร่ภาพ Info เหล่านี้ให้กว้างขวางและครบถ้วน ไปสู่พี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งประเทศ 
              การเผยแพร่ PRD-SMS ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ไป จํานวน ๑๖๕,๓๑๓ ข้อความ มีการบูรณาการจากผู้เชี่ยวชาญสํานักข่าว สํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ โดยส่งให้กับ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และการเผยแพร่ National e-Payment เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทําการเผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode