กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร Government pre-CIO in Digital Economy Era (ศสช./ข่าว)

วันที่ 18 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1613 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร Government pre-CIO in Digital Economy Era ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม มีข้าราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี) ณ สถาบันวิชาการ ทีโอ ทีจังหวัดนนทบุรี 
              หลักสูตร Government pre-CIO in Digital Economy Era ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กลยุทธ์ต่างๆที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กําหนดขึ้น มุ่งฝึกอบรมข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ เพื่อรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถประยุกตศักยภาพด้าน ICT และสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการกํากับดูแลด้าน IT แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและผลกระทบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมองค์กรและการประเมิณการนําไปประยุกต์การวางสถาปัตยกรรมสารสนเทศขององค์การได้อย่างสอดคล้องกับการวางแผนโครงการ มีการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์การจากความหลากหลายของการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐ ให้พร้อมรองรับ ตอบสนองบริการประชาชน และธุรกรรมทางธุรกิจ สามารถเชื่อโยงโครงการที่เกี่ยวข้องกับ IT และบริการภายใต้กรอบแนวคิด ธุรกิจบริการที่ช่วยลดต้นทุนสารสนเทศผ่านรูปแบบวิธีการดําเนินการต่างๆที่มีหลักการควบคุมและการประกันความเสี่ยงได้
              การอบรมครั้งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและการวางโครงสร้างพื้นฐานสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายกลุ่มกลยุทธ์และการวางแผน การนําและบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการเชิงคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมเพื่อบริการอนาคตและมั่นคงปลอดภัย เข้าอบรบทั้งสิ้น ๑๐ วันทําการ เป็นเวลาทั้งสิ้น ๖๐ ชั่วโมง และศึกษาดูงาน ณ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode