กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมควบคุมโรคจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4(พ.ศ. 2560-2564)

วันที่ 13 พ.ค. 2559 )
 

กรมควบคุมโรคจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4(พ.ศ. 2560-2564)

             นางศศิธร ตังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 เปิดเผยว่ากรมควบคุมโรคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนภูมิภาคครั้งที่4เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2560-2564ระหว่างวันที่11-13 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นควบคุม แก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก และการเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของ ไข้หวัดใหญ่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ป้องกันคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการจึงนำมาสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการแม่บทในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป   แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนยุทธศาสตร์สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพ.ศ. 2553 และกรอบการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN)โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ สามารถกำหนดแนวทางและมาตรฐานเพิ่มเติมในระดับที่จำเป็น โดยสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและความเหมาะสมทางวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการ และความสอดคล้องกับสถานการณ์ของปัญหาและเงื่อนไขการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

        
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode