กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ศสช./ข่าว)

วันที่ 12 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 3603 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดทําโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดําเนินการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี๒๕๕๙ จํานวน ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท มีบริษัท ดิจิตอล ไอทีคอนซัลดิ้ง จํากัด เป็นผู้ขาย ตามสัญญา กปส. เลขที่ ๖๑๖/๕๙/๒๕๕๙
               บริษัท ดิจิตอล ไอทีคอนซัลดิ้ง จํากัด ได้เข้าส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จํานวน ๔๘๖ ชุด พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED  ขาวดํา จํานวน ๕๘ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คสําหรับการประมวลผล จํานวน ๓๗ ชุด และเครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จํานวน ๕ เครื่อง
               ขณะนี้ บริษัท ดิจิตอล ไอทีคอนซัลดิ้ง จํากัด ได้เข้าดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในหน่วยงานที่อยู่ส่วนกลาง ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๕ ชุด สํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๑๕ ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์จํานวน ๑ เครื่อง สํานักเลขานุการกรม ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๓๘ ชุด ใช้สําหรับผู้บริหารระดับสูง จํานวน ๑๕ ชุด สําหรับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน ๘ ชุด และสํานักเลขานุการกรม จํานวน ๑๕ ชุด หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๓ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง กองกฎหมายและระเบียบ ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๔ ชุด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๒ ชุด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบจํานวน ๑๐ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED  ขาวดํา จํานวน ๕ เครื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๒๐ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๔ เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์จํานวน ๑ เครื่อง สํานักข่าว ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๑๐ ชุด สถาบันการประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๕ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๔ เครื่อง ส่วน วิทยูปกรณ์สํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๒ ชุด กองคลัง ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๑๐ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๗ เครื่อง กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๑๕ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง สํานักการ ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๑๒ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED  ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๒๘ ชุด สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ได้รับ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๒๐ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED  ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จํานวน ๒๕ ชุด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊คสําหรับการประมวลผล จํานวน ๑๓ ชุด และเครื่องสแกนเนอร์จํานวน ๑ เครื่อง
                คาดว่าการติดตั้งสําหรับส่วนกลาง จะสามารถติดตั้งเสร็จในสัปดาห์นี้ส่วนทางภูมิภาค บริษัท ดิจิตอล ไอทีคอนซัลดิ้ง จํากัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ กปส. จะดําเนินการไปติดตั้งให้กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย สํานักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญา ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการซื้อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๗ - ๑๐ ปีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode