กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 12 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 3211 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นประธานการประชุม นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง
               การประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National ePayment ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส่วนของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางกรมสรรพากรจะมีโครงการชิงโชคสลิป ( Slip) บัตรเครดิต และ Timeline การประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าเลขประจําตัวบัตรประชาชน การส่งใบกํากับภาษีผ่านระบบ Centrally Signed E-mail การใช้ e-Tax Invoice ระบบใหม่ Slip บัตรเครดิต/เดบิตเป็นใบกํากับภาษีอย่างย่อ ส่วนของกรมบัญชีกลาง การเตรียมระบบการจ่ายเงินสวัสดิการ และของบประมาณเพื่อดําเนินการ
                กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการนําเสนอแผนงานประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ๑๒ ประเด็น โดยใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนโครงการ National e-Payment
               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอให้นําเสนอ เกี่ยวกับเรื่อง ๑๐๐ คําถาม ซึ่งในที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับคําถามคําตอบที่ประชาชนสนใจในเรื่องเข้าใจง่ายและมีความต่อเนื่อง เพื่อนําเผยแพร่ทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode