กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

วันที่ 10 พ.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี คพ.นร. โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
               การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี คพ.นร. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในที่ประชุมได้แจ้งทราบถึงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี๒๕๕๙ ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี๒๕๕๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ดําเนินการเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี
                การพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีการขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดํา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED สี เครื่องสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสาร และเครื่องสํารองไฟฟ้า รวมถึงชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และชุดโปรแกรมจัดสํานักงาน
               การอนุมัติโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีโดยบูรณาการการดําเนินการกับระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อขยายประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ไปถึงระดับกรม อําเภอ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ ซึ่งจะทําให้ฐานข้อมูลการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพ และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
               นอกจากนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมประชุม กล่าวรายงานถึงการดําเนินการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ในขณะนี้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode