กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่น เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมนี้

วันที่ 29 เม.ย. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่น เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมนี้

                 นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า กกต. ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 39/1 ที่กำหนดไว้ว่าหลัง กกต. ได้รับสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ให้ กกต.ประกาศกำหนดวันออกเสียงโดยต้องไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน ซึ่งวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ถือเป็นวันที่ 117 ของกรอบเวลา 120 วัน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดสรุปย่อร่างรัฐธรรมนูญ(บุ๊กเล็ต) ที่ สำนักงาน กกต.จัดส่งให้ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ  รวมถึง ศึกษากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ ได้ที่ web site สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th/th/ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หน่วยออกเสียงทุกแห่งทั่วประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่นใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ หน่วยออกเสียงในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้าน ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง ส่วนบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียง ได้แก่ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช, ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการออกเสียง ได้แก่ บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้), บัตร หรือหลักฐานที่ราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะมี 2 ประเด็นคำถาม คือ 1. ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และ 2. ให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

 

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode