กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 1 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1861 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย และจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีโดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
               การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน เทคโนโลยีพ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคํา ผู้อํานวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวถึงความปลอดภัยด้านนาโนเทคโนโลยีกับสังคมไทย และการติดตามการดําเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ การประชุมมีการระดมความคิดเห็นในยุทธศาสตร์การสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโน โดย รศ.ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช้ โดย ภญ.ดร.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
               ยุทธศาสตร์การสร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโน เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโน ดําเนินการให้มีระบบฐานข้อมูล NS&E ที่ประชาชนเข้าถึง มีกระบวนการในการ จัดการความรู้ที่สามารถบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่วนของ ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการและกลไกการกํากับดูแลและบังคับใช้มีมาตรการ ด้านความปลอดภัยฯ มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน กํากับดูแล และบังคับใช้มาตรการความ ปลอดภัยฯ ผลิตภัณฑ์นาโนที่วางจําหน่ายมีการระบุว่ามีวัสดุนาโนและมีข้อมูลความปลอดภัยฯ มีหน่วยงาน และองค์กรสําหรับการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และออกเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์นาโน มีหน่วยงานหรือระบบเฝ้าระวังเตือนภัยนาโนและแนวทางในการเรียกคืนการนําออกจากท้องตลาด การทําลาย ผลิตภัณฑ์นาโนที่ไม่ได้มาตรฐาน มีมาตรการควบคุมการโฆษณาและหลักเกณฑ์ในการโฆษณาสินค้านาโน ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มีเครือข่ายภาคประชาชนและ องค์กรผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการกําหนดและจัดการด้านความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์นาโน ประชาชนสามารถเข้าถึง รู้เท่าทัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย และความเสี่ยงจากนาโนเทคโนโลยีมีสาระที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นาโนที่ เหมาะสมในศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมภาค ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ในกลุ่มอาชีพ กลุ่มการศึกษา และประชาชนในวัยต่างๆ
              ส่วนของนาโนเทคโนโลยีเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์การสังเคราะห์ การควบคุมองค์ประกอบ และโครงสร้างของวัสดุอุปกรณ์ซึ่งมีอนุภาคหรือชิ้นส่วนที่มีขนาด ๑ – ๑๐๐ นาโน เมตร การใช้นาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต จะทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากผลิตภัณฑ์ที่มีการ ผลิตโดยไม่ใช้นาโนเทคโนโลยีเช่น คุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และคุณสมบัติสะท้อนน้ํา ขณะนี้ ในประเทศไทยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากนาโน NanoQ มี ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว กลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิก กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในครัวเรือน
               ปัจจุบัน สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทดสอบนาโนในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์นาโน เทคโนโลยีแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจ วิเคราะห์หาอนุภาคนาโนและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นาโนให้มีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่ดีรับการรับรอง ดังนั้น ฉลากนาโนจะ สร้างความมั่นใจและมาตรฐานผลิตภัณฑ์นาโนให้กับผู้บริโภค รวมถึงรับรู้คุณสมบัติของของผลิตภัณฑ์นาโน สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะจากการใช้นาโนเทคโนโลยีให้เป็นที่ประจักษ์ใน สังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในการใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode