กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยจัดอบรมเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

วันที่ 24 มี.ค. 2559 )
 


            จังหวัดเลยจัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ปี 2559 ให้เกษตรกรเกิดความรู้และทักษะ ในการประยุกต์ใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว

            ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกใหญ่ ตำบลตาดข่า  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ปี 2559  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ(1 อำเภอ 1 แปลงในปี 2548) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจนที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพการเกษตรร่วมกันในลักษณะนำพานำทำ หรือ learning by doing ภายใต้การทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้ความรู้แบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่ของรัฐหรือของเกษตรกรที่มีศักยภาพและมีความพร้อมให้ดำเนินกิจกรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ ศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย  ผลจากการบูรณาการกันจนเกิดพลังในการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนี้ ทำให้ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหรือศูนย์หลักบ้านโคกใหญ่ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหิน ประธานศูนย์ได้แก่ นายเฉลิมชัย  อินทรชัยศรี  ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้จะเกิดผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรทั่วไปทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้มาศึกษาเรียนรู้เป็นประจำ ในปี 2559 นี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย   ฝึกอบรมให้ความรู้ในการทำการเกษตร การแปรรูปสินค้าการเกษตร การตลาด  การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติการกิจกรรมสาธิตให้แก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย  และเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการสาธิตแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ และทักษะ รู้จักการประยุกต์ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  มีความสามารถพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode