กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

วันที่ 22 มี.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยนำผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๓ คน เข้าค่ายฝึก ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
               โครงการสรรหา กุลบุตร-กุลธิดากาชาด มีเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๘-๒๕ ปีขึ้นไป เข้ารับการคัดสรร เป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ทุกคนได้แสดงออก รับรู้ถึง ความสำคัญของการดำเนินงานเกี่ยวกับงานสภากาชาดไทย การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ลำบาก จากสาเหตุต่างๆ ทั้งเรื่องของสงคราม ภัยพิบัติตามธรรมชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยต่างๆ ผู้ ที่ได้รับการคัดสรรเป็นกุลบุตร-กุลธิดากาชาด จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อทำประโยชน์ให้กับสภากาชาดไทยใน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะงานกาชาดที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน ๒๕๕๙
               สำหรับผลการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด ผู้ได้รับรางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวจิดาภา วัชรสินาพร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ราวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร มหาวิทยาลัยมหิดล
              รางวัลพิเศษ จำนวน ๓ รางวัล รางวัลขวัญใจมวลมิตร ได้แก่ นายจีรวัตร์ โหง่นมณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายสันติพงศ์ คงสกุล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รางวัลขวัญใจดาวสู่ฟ้า ได้แก่ นายนันทวัฒน์ จันทรมาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รางวัล Poppular Vote ได้แก่ นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล มหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode