กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้บุคลากรด้านสหกิจศึกษาอบรมการจัดการศึกษาบูรณาการกับการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1220 คน)
 
ราชภัฏโคราช พัฒนาความรู้บุคลากรด้านสหกิจศึกษา
อบรมการจัดการศึกษาบูรณาการกับการปฏิบัติงาน


     โครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่บูรณาการกับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่บูรณาการกับการปฏิบัติงาน จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา ชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาในปัจจุบัน และการบรรยายในหัวข้อ การดำเนินงานสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     การจัดโครงการครั้งนี้สืบเนื่องจากการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต การบูรณาการในการจัดการศึกษากับการทำงาน ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ชีวิตการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา และพัฒนาทักษะสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง และสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้จัดอยู่ในวงจำกัดสำหรับบางหลักสูตรจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการปฏิบัติจริง และสหกิจศึกษา พร้อมทั้งให้คณาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และสามารถนำไปใช้พัฒนาหลักสูตรการสอนของตนเองให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
 
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode