กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 17 มี.ค. 2559 )
 

จังหวัดเลยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน และลงนามข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558-2559

ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการที่ 4 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง และการลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งและโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558-2559 ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินงานตาม 8 มาตรการของรัฐบาล ที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในมาตรการที่ 4 โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด,โครงการด้านการเกษตรอื่นๆ ที่รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด , โครงการประเภทอาชีพนอกภาคการเกษตร รับผิดชอบโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ทั้งนี้โครงการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนในวันนี้เป็นโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558-2559 ประเภทอาชีพนอกภาคการเกษตร ซึ่งจังหวัดเลยได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเป็นครั้งที่ 1 จำนวน 10 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 2,172,575 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวนี้จะได้มอบให้กับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นำไปดำเนินการตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพและโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม เป็นไปตามความสมัครใจของประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนและเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการผลิตด้วยตนเอง และการคิดเองทำเองให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้กำหนดกิจกรรมจากความต้องการและชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวกับตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรของประเทศไทยต้องประสบกับความเดือดร้อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ พืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ และปัญหาความแห้งแล้ง รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในระยะที่ผ่านมา เช่น จัดทำโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านละ 1 ล้านบาท โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคายางพารา และโครงการสร้างรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจมากมาย  อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลมีความต้องการให้ประชาชนดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของประชารัฐ  นั่นคือการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง และแก้ไขปัญหาที่มีผลสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode