กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ระหว่าง สํานักงาน กสทช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล (ศสช./ข่าว)

วันที่ 17 ก.พ. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยสํานักงานส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์หัวข้อ ความมั่นคงปลอดภัยในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์บนโลกอินเทอร์เน็ต โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช. เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะและผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีพลจัตวา Moshe Markvitz และคณะอดีตเจ้าหน้าที่ทางทหารของอิสราเอลที่มีประสบการณ์ติดต่อสื่อสารด้านข่าวกรองเพื่อคุ้มครองทางไซเบอร์ของอิสราเอล เป็นผู้บรรยาย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ ณ หอประชุม ชั้น ๒ อาคารหอประชุม สํานักงาน กสทช.
               การสัมมนาครั้งนี้บรรยายเกี่ยวกับสถานภาพและกลยุทธ์การป้องกันความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน ให้ความรู้เรื่องของการเข้าโจมตีในระบบต่างๆระบบการกระจายเสียง การป้องกันการโจมตีเครือข่ายของรัฐบาล ป้องกันการโจมตีระบบการเงิน การป้องกันการบุกรุกและการกระทําความผิดในโลกไซเบอร์ทางด้านกฎหมาย ในปัจจุบันประเทศอิสราเอลมีการพัฒนาโลกไซเบอร์อย่างเข้มแข็ง จึงได้นําผู้เชี่ยวชาญจากอิสราเอลมาร่วมให้แนวทางกับผู้บริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ผู้บริหารสํานักงาน กสทช. และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล รวมถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเทศและการสื่อสารในการสร้างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องมีความพร้อมทางด้านกายภาพและสารสนเทศ จะได้นําความสําเร็จของประเทศอิสราเอลในการพัฒนาด้านไซเบอร์ที่มีประสบการณ์กว่า ๕๐ ปีประเทศอิสราเอลและประเทศไทยจะได้ช่วยกันทํางานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ปัญหาการโดนโจมตีทางไซเบอร์มีกระจายอยู่ทั่วโลก
                เป็นปัญหาซับซ้อน มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ น้ํา ไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การโจมตีทางไซเบอร์ใช้ต้นทุนต่ํา เพราะใช้แฮกเกอร์เพียง ๑๐ คน สามารถโจมตีให้ระบบไซเบอร์เสียหายได้ทั้งประเทศ โลกมีการเปลี่ยนแปลง ความสามารถการโจมตีไม่ต้องมีการสู้รบแบบเดิม แต่สามารถโจมตีทางไซเบอร์จากพิกัดต่างๆได้จากทั่วโลกโดยไม่ทราบที่มาของผู้โจมตีซึ่งกระทบความมั่นคงของทุกประเทศ ทางสหรัฐอเมริกามีการถูกโจมตีในโลกไซเบอร์และต่างชาติได้นําเอาแบบเครื่องบินรบมาสร้างเลียนแบบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพัฒนา เกิดการล้วงความลับของรัฐบาลและเกิดความเสียหาย
               การถูกโจมตีในโลกไซเบอร์มีหลายรูปแบบ การก่อการร้าย ยาเสพติด การตัดระบบติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและรัฐบาลของประเทศนั้น การโจมตีผ่านไซเบอร์ใช้ระบบ DOS เข้าขวางการติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาล ทําให้การโทรคมนาคมไม่สามารถส่งข้อมูลไปสู่ประชาชนได้การโจมตีโลกไซเบอร์ไปรบกวนการส่งโดรน การติดต่อผ่านดาวเทียม พลังงานจากดาวเทียมค่อนข้างต่ํา การขัดขวางข้อมูลจากดาวเทียมจึงทําได้ง่าย บล็อกจากอัพลิงค์การโจมตีทาง E-Commerce ผ่านทางการทําธุรกรรมดิจิทัล ผู้โจมตีสามารถใช้เป็นช่องทางเข้าสู่ระบบและโจรกรรมทางการเงิน สร้างความเสียหายให้กับระบบการเงิน แต่ธนาคารไม่แจ้งปัญหา ที่เกิดเพราะธนาคารมีการทําประกันกับบริษัทประกันไว้
               ปัจจุบันคนร้ายสามารถดึงหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชน เพื่อใช้เข้าถึงบัญชีธนาคาร รู้ข้อมูลของผู้ใช้โทรศัพท์ได้ทุกคน รู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถดึงข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทําให้รู้รายละเอียดของประชาชนได้ทุกข้อมูล เวลาซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีซอฟต์แวร์ฟรีมาด้วย ผู้ใช้บริการต้องเข้ารหัสเพื่อป้องกันไม้ให้เกิดอาชญากรรมได้ปัจจุบันการย้ายข้อมูลเข้าระบบคลาวด์ หากคลาวด์ถูกโจมตีข้อมูลที่คลาวด์จะไม่เหลือ ควรมีการทําระบบสํารองข้อมูลเสมอ หากไม่มีจะกู้คืนยาก ระบบจะต้องแจ้งเตือนทันทีจะต้องมีการฝึกฝนอบรมเจ้าหน้าที่ไอทีให้เกิดความชํานาญ เพื่อป้องกันจากภัยคุกคาม
                 พลจัตวา Moshe Markvitz กล่าวถึง กฎหมายเพื่อควบคุมอาชญากรรมด้านคอมพิวเตอร์สร้างความปลอดภัยให้กับสาธารณะและส่วนบุคคล มีการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคและกฎหมาย ต้องป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่สื่อลามกอนาจาร การล่วงละเมิดต่อเด็ก สิทธิส่วนตัว การโจมตีรัฐบาล เช่น ประเทศสิงค์โปร์ กฎหมาย มาตรา ๔๔ เมื่อปี๒๐๑๒ สิทธิของบุคคลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม สหรัฐอเมริกา มีกฎหมาย cybersecurity act of 2015 เป็นเครื่องมือที่รัฐบาลและเอกชนแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลเมื่อถูกโจมตีทางอินเตอร์เน็ต
                เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิสราเอล กล่าวถึง รูปแบบการหลอกลวงเมื่อประชาชนใช้โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Executive Impersonations การหลอกลวงว่าสามารถประสานกับบุคคลสําคัญและเปิดเผยข้อมูล Account Takeover ให้ดาวโหลดส่งชื่อ ข้อมูล และทําการฉ้อโกง Customer scams ใช้คูปอง ซื้อสินค้าราคาถูก แต่เป็นคูปองปลอม มีการให้บาร์โค๊ต และ ข้อมูล สมาร์ทโฟน และทําการแฮกทีหลัง Information Leakage ข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่างๆอาจรั่วไหลจากบุคคลข้างเคียง เช่น ทหารถ่ายรูปการรบและส่งเข้าโซเชียลมีเดีย ทําให้ฝ่ายตรงข้ามทราบข้อมูล An Attack การให้คนในองค์กร ช่วยโจมตีระบบ ใช้โซเชียลมีเดียแทนการใช้อีเมล์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode