กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 13.2559กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบปัญหา อุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาระบบ E – Service กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

วันที่ 17 ก.พ. 2559 )
 

กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ผลกระทบปัญหา อุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

และการพัฒนาระบบ E – Service กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

 

          กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลกระทบปัญหา อุปสรรค ต่อการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการพัฒนาระบบ E.–.Service.กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.(AEC).ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559                          ณ ห้องคริสตัน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร เพื่อผู้สัมมนาได้ทำความเข้าใจการดำเนินการจัดการ                   องค์ความรู้ การประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  แนะนำการใช้ระบบ E-Service กับการยืนยันเอกสารตามพระราชบัญญัติฯ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านขนส่งของประเทศในอนาคตรวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2559

          จากผลการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายได้มีผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องฯ จดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2559 ประมาณ 300 ราย กองกำกับการพาณิชยนาวีเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่อง                  หลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลและภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งจะได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำไปศึกษาและแก้ไขให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่ง เหมาะสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเป็นรูปแบบการขนส่งเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูงรวมทั้งการขนส่งดังกล่าวเป็นการลดต้นทุน ลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพ             ในการแข่งขัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญคือ ยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ โดยอาศัยภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลซีย ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่เอื้ออำนวยทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นได้สะดวก ประเทศไทยจึงสามารถอาศัยยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ดังกล่าว                 ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์อาเซียนในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก                         และไปยังตลาดโลกในอนาคต

ปัจจุบัน กรมเจ้าท่า ได้มีโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Service)                                 ประกอบกับนโยบายของประเทศได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม สามารถอำนวย ความสะดวกและให้บริการประชาชนในลักษณะบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งมุ่งสู่การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐในลักษณะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

15 กุมภาพันธ์ 2559
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode