กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News (ศสช./ข่าว)

วันที่ 16 ก.พ. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ขอความร่วมมือสํานักโฆษก เชิญผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานแม่น้ํา ๕ สาย เข้าร่วมการอบรมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News วิธีการติดตั้งและนําข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานเข้าเผยแพร่ในระบบ โดยมีวิทยากรจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยาย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศสช. และสํานักข่าว เข้าร่วมการอบรมเพื่อใช้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารสโมสร ชั้น ๒ สถาบันวิชาการทีโอทีถนนงามวงศ์วาน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
              การอบรมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News ภายใต้ศูนย์กลางบริการภาครัฐสําหรับประชาชน หรือ GovChannel เพื่อเป็นช่องทางบูรณาการแจ้งข่าวสารของภาครัฐ ณ จุดเดียว ครอบคลุมข้อมูลและข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ข่าวการลงทุน ข่าวทั่วไป การเตือนภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการแจ้งเตือนรายบุคคล เช่น การชําระค่าน้ําค่าไฟ การต่อภาษีรถยนต์ฯลฯ พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาข่าวลือผ่านสังคมออนไลน์ Social Media เพราะเป็นข้อมูลส่งตรงจากภาครัฐ โดยรัฐบาลเร่งรัดให้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีการบรรยายถึง GovChannel ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้ผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานซักซ้อมความเข้าใจการติดตั้งและการใช้งาน G-News บน Mobile Application การส่งข่าว G-News ผ่าน Web Backend รวมถึงขั้นตอนการใช้งานและการส่งข่าวโดยใช้ G-News
               GovChannel หรือ Government Access Channel เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีบนบริการภาครัฐที่ทั่วถึงและเท่าเทียม การให้บริการผ่าน ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ Website Mobile Application และ Government Kiosk ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านบัตรประชาชน เช่น ระบบสิทธิประกันสุขภาพ ระบบข้อมูล บัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป ระบบการตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยคนพิการ ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ระบบตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ ช่องทางอํานวยความสะดวก ให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆของรัฐในรูปแบบบริการออนไลน์โดยมีการติดตั้งตู้ Kiosk & Smart Box ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามา การให้บริการผ่าน Government Kiosk และอุปกรณ์ Smart Box จึงเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว เหมาะสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง Website และ Mobile Application ได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode