กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 11 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1441 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์ คพ.กปส. โดย นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการสํานักกองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑B อาคารกรมประชาสัมพันธ์
              การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ รับทราบมติของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี คพ.นร. เรื่องของการจัดหาอุปกรณ์สํานักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ ของสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค วงเงิน ๕,๕๗๙,๑๐๘.๔๐ บาท สําหรับหน่วยงานต่างๆ การจัดหาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คพ.นร. หากมีความจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการที่เป็นสาระสําคัญ เช่นการเพิ่มงบประมาณโครงการ การเพิ่มราคาต่อหน่วย การเปลี่ยนแปลงรายการหรือคุณลักษณะของอุปกรณ์ซอฟแวร์เครือข่ายหรือระบบงาน ต้องนําเสนอ คพ.นร. หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอํานาจให้อนุมัติโครงการแทน คพ.นร. พิจารณาอีกครั้งก่อนการจัดหา
               การประชุม คพ.กปส. ครั้งนี้มีการเห็นชอบโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบส่วน ของสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เป็นการขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๓ เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓ เครื่อง และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จํานวน ๓ ชุด เป็นการจัดหาใหม่ เป็นไปตามแนวทางการจัดหาภายใต้เงื่อนไขการดําเนินการจัดหาครั้งละไม่เกิน วงเงิน ๕ ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้กปส. วงเงิน ๖๘,๓๙๕.๕๐ บาท สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖ ขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ เครื่อง เป็นการจัดหาใหม่ เป็นไปตามแนวทางการจัดหาภายใต้เงื่อนไขการดําเนินการจัดหาครั้งละไม่เกิน วงเงิน ๕ ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้สปข.๖ วงเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
               ผู้อํานวยการกองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งเพิ่มเติมว่า ในการจัดหาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ก่อน หากมีวงเงินเกิน ๑ แสนบาท ต้องขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ
               ทั้งนี้ นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ ผู้อํานวยการกองคลังดําเนินการซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆในกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode