กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 8 ก.พ. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรีคพ.นร. โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะ CIO ประจําสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีข้าราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
               การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีคพ.นร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ มีการรายงานการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๗ โครงการ มีการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาอุปกรณ์สํานักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ ของกรมประชาสัมพันธ์วงเงิน ๕,๕๗๙,๑๐๘.๔๐ บาท เป็นงบเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ติดตั้งใช้งานที่อาคารกองบริหารกิจการโครงข่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงพิมพ์เก่า ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต มีเจ้าหน้าที่เพิ่มประมาณ ๕๙ คน เพื่อปฏิบัติงาน เป็นศูนย์ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทั่วประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับใบอนุญาตให้ดําเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี มีสถานีวิทยุเครือข่ายที่จะต้องครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ ๙๕ ของพื้นที่ประเทศ มีอุปกรณ์การให้บริการ ๘ ช่องโปรแกรม โดย ๑ ช่องโปรแกรมเป็นของ NBT ดิจิทัล อีก ๗ ช่อง เป็นการออกอากาศโดยมีหน่วยงานต่างๆมาเช่าใช้งาน มีการอนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center 1166 ของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นการเสนอขอใช้งบประมาณรายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๐ ระบบงานเดิมมีข้อจํากัดการใช้งานที่ยุ่งยาก เป็นการรองรับการให้บริการผู้บริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สํานักงานทดแทนของเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ และหาเพิ่มเติมให้พอเพียงกับการใช้งาน Call Center 1166
               โครงการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เป็นการอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์เพื่อใช้งานกับระบบจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์จํานวน ๓ เครื่อง โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ INFOCENTER สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นการดําเนินงานสําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆใช้ระบบงานนี้จํานวน ๑,๐๑๖ หน่วยงาน แต่มีข้อจํากัดและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่ใช้ระบบต้องมีการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากร เพื่อรองรับการทํางานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode