กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
“ดร.อดิศักดิ์” แถลง “สพม.19” พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ

วันที่ 5 ก.พ. 2559 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดงานแถลงข่าว "การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.19”  โดยดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 ร่วมกับประธานสหวิทยาเขตทั้งหมด 5 สหวิทยาเขต และมีการจัดแสดงสุดยอดผลงานนักเรียนในสังกัด ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทวิศึกษา  นวัตกรรมวิชาการ การส่งเสริมอาชีพอิสระ และอื่นๆ กว่า 10 โรงเรียน

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ  เรื่อง  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่  17  สิงหาคม 2553  โดยให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมด  จำนวน  42  เขต   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  19  หรือมีอักษรย่อว่า สพม.19 คืออีกหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศดังกล่าว  โดยกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2  จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู  มีที่ตั้งอาคารสำนักงานอยู่เลขที่ 99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง  จังหวัดเลย และมีศูนย์ประสานงาน สพม.19 ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูอยู่ที่ อาคารอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 52 โรงเรียน จังหวัดเลย 31 โรงเรียน จังหวัดหนองบัวลำภู 21 โรงเรียน แบ่งการบริหารจัดการออกเป็นสหวิทยาเขต จำนวน 5 สหวิทยาเขต ตามเขตพื้นที่การศึกษาเดิม คือ

 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ประกอบด้วย โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนเชียงคาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนที่ลี่วิทยา  โรงเรียนนาด้วงวิทยา   โรงเรียนนาอ้อวิทยา  โรงเรียนปากชมวิทยา โรงเรียนคอนสาวิทยา โรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนน้ำสวยวิทยาสรรพ์   โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ และโรงเรียนธาตุพิทยาคม โดยมี นายธวัธ มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธาน

 สหวิทยาเขตวังภูผา ประกอบด้วย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาคม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โรงเรียนเขาหลวงวิทยา โรงเรียนวังทรายขาววิทยา โรงเรียนเซไลวิทยาคม โรงเรียนเผาสามยอดวิทยาคม โรงเรียนหนองหินวิทยาคม โรงเรียนภูหลวงวิทยา โรงเรียนสันติวิทยาสรรค์ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม และโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม โดยมี ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  เป็นประธาน

สหวิทยาเขตศรีสองรัก ประกอบด้วย โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนนาแห้ววิทยา โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา และโรงเรียนวังโพนงามวิทยา โดยมี ดร.รังสรรค์ ศึกรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา  เป็นประธาน

สหวิทยาเขตบัวบาน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร   โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู  โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร   โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร  โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร       โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร โรงเรียนนากอกวิทยาคาร และโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม โดยมี นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผูอำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร    เป็นประธาน

 สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ ประกอบด้วย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนสุวรรณคูหาวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาแกวิทยา โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม และโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม โดยมีว่าที่ พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  เป็นประธาน       

 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู กล่าวต่อว่า สพม.19 จะนำการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน คือ 1).ให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล  2.) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทย  3.)  ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับ โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  4.)  ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 5.)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการโดยยืดหลักธรรมาภิบาล

 "ได้ทำการบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยมีรายละเอียด คือ  1.) จะร่วมกันเร่งรัด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 ให้ผลสัมฤทธิ์ในแต่ละกลุ่ม สาระฯ สูงขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  2.) จะร่วมกันเร่งรัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้มีประสิทธิภาพ  3.) จะร่วมกันเร่งรัดปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับนักเรียนทุกระดับและทุกคน 4.) จะร่วมกันจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC  5.) จะร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเครื่องมือในการบริหาร  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ (KPI  Measurement Template)  ตลอดจนแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  6.) จะร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” ผอ.สพม.19 กล่าว (กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว)

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode