กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมประมวลข้อมูลและระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 2 ก.พ. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติจัดการประชุมประมวลข้อมูลและระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติพ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๗๓ โดย พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ เป็นประธานการประชุม มีหน่วยงานเข้าร่วม กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันโรค กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษาฯ
               การประชุมครั้งนี้ต้องการให้ประชาชนทราบถึงการบริการที่จะได้รับจากระบบการเตือนภัยพิบัติ มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในช่วงเวลา ๑๕ ปีข้างหน้า มีการจัดทํารูปแบบการตรวจวัด จัดเก็บประมวลผล วิเคราะห์และการแจ้งข่าวของหน่วยงานต่างๆให้เป็นระบบ ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของความร่วมมือเพื่อสร้างระบบที่เข้มแข็งให้กับประเทศ
               พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล เพื่อศูนย์เตือนภัยพิบัติจะได้ดําเนินการต่อไป กรมชลประทานมีข้อมูลในเรื่องน้ํา ต้องมีการดําเนินการในภาวะคุกคาม คือเหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่อาจจะเกิดขึ้น หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้ว การเสนอข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเป็นเรื่องสําคัญ กรมทรัพยากรธรณีแบ่งพื้นที่ ที่มีระดับความเสี่ยง ๓ ระดับ อาทิพื้นที่มีความเสี่ยงมาก จํานวน ๑๐๘๔ ตําบล พื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง และพื้นที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ กรมอุตุนิยมวิทยา มีการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกมีข้อมูลต่อเนื่องถึง ๕๐ ปี การวิเคราะห์แผ่นดินไหวในประเทศไทย มีการขยายเครือข่ายการตรวจวัดมากขึ้น ข้อมูลการตรวจวัดภูมิอากาศ มีการประมวลผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ในรอบ ๑ เดือน ๓ เดือน และรายฤดูทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นกลุ่มเป้าหมายและทํางานร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเป็นประจํา การระดมความคิดเห็นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า นานาประเทศกําลังเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์หลายประเทศให้ความสําคัญต่อการเพิ่มพูนขีดความสามารถการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและมีกลไกระหว่างประเทศในการให้คําแนะนําการพัฒนายุทธศาสตร์การประสานงาน และ การเป็นหุ้นส่วน การให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อความมุ่งหมายในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
               กรมประชาสัมพันธ์มีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ๗๖ จังหวัด กรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่าย คือ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สามารถที่จะประสานงานกับสื่อมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวีหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน อป.มช. ในการที่จะร่วมมือในเรื่องของการเตือนภัยพิบัติในพื้นที่นั้นๆ กรมประชาสัมพันธ์ ใช้
www.prd.go.thในการรายงานภัยพิบัติทํางานควบคู่กับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode