กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศในภาวะวิกฤต Web Emergency Operation Center System (ศสช./ข่าว)

วันที่ 27 ม.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศในภาวะวิกฤต โดย นายมนัส ทรงแสง ที่ปรึกษาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม มีข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               การประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศในภาวะวิกฤต ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในภาวะไม่ปกติมีการเตรียมการสื่อสารหลักและการสื่อสารสํารอง ให้มีความพร้อมสําหรับผู้บริหารประเทศในการสั่งการในกรณีที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น ที่ประชุมได้พูดถึง Call Number หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งมีมติ ครม. ให้เป็นหมายเลขเดียว โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาหมายเลขดังกล่าว เพื่อนํามาใช้งานที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในภาวะไม่ปกติเรื่องของการสื่อสารแผนวิทยุความถี่เพื่อความมั่นคง ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพในการเตรียม ความพร้อมในเรื่องดังกล่าว ส่วนของการจัดทํา Web EOC ดําเนินการใช้ควบคู่กับ GIN Conference มีการฝึกซ้อมโดยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจําทุกปี Web EOC เป็นระบบเพื่อบริหารในภาวะวิกฤต ต้องมีการเชื่อมระบบเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายทํางานร่วมกับระบบ EOC อาทิกระทรวงมหาดไทย กรมประชาสัมพันธ์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ
               ทั้งนี้ ในที่ประชุมกล่าวถึง ขั้นตอนการฝึก เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อมีเหตุการณ์แบ่งออกเป็นขั้นตอน การปล่อยโจทย์สถานการณ์โดยส่วนควบคุมการฝึก การติดตามสถานการณ์การตอบโจทย์สถานการณ์ขั้นตอนต่อมา การติดตามสถานการณ์สรุปภาพรวมของส่วนต่างๆ ในการรายงานเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อให้การฝึกมีความสมบูรณ์และการสรุปรายงานความเสียหายในสถานการณ์นั้นๆ แยกเป็นแต่ละจังหวัด และรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ประสบภัยความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณประโยชน์การฝึกซ้อมแต่ละครั้งจะมีเรื่องของจํานวนและมูลค่าของความเสียหาย ที่สามารถสรุปและทําให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode