กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ ๙๔ ปี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 26 ม.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี๒๕๕๙ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิก และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น จํานวน ๑๔ ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น จํานวน ๖ ราย ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
               นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และทํากิจกรรมร่วมกัน ที่แสดงถึงการรวมพลังและความสามารถด้านต่างๆ ของยุวกาชาด อาทิ การแข่งขันเดินสวนสนาม การแข่งขันปฐมพยาบาล การประกวดคหกรรม การประกวดโภชนาการ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีการแสดงกลางแจ้ง โดยสํานักงานยุวกาชาด ส่งนักศึกษาซึ่งเป็นอาสายุวกาชาดในสังกัดกว่า ๗๕๐ คน จาก ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงในชุด "ยุวกาชาดไทยประสานใจหนึ่งสามัคคีเทิดไท้ราชินีแม่ฟ้าของแผ่นดิน” ได้รับการสนับสนุนจาก นายเรืองฤทธิ์ชมพูผุดผ่อง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแสดงพลังอาสายุวกาชาด เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และพร้อมจะเป็นที่พึ่งพาได้ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
              นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ทางสํานักงานยุวกาชาด จัดกิจกรรมแข่งขันปฐมพยาบาล ณ บริเวณอาคารนิมิบุตร เพื่อแสดงพลังยุวกาชาด พลังแห่งความดีที่จะแสดงศักยภาพของอาสายุวกาชาดรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถพึ่งพาได้และให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
                ทั้งนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการแข่งขันปฐมพยาบาล มีนักเรียนจากภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก อาทิ ภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกําแพงเพชร ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีและนักเรียนในสังกัดตามเขตพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้าร่วมเหล่านี้มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีจนถึง ๒๕ ปีและเยาวชนในสังกัดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆ จํานวนมากมาร่วมการแข่งขัน โดยจัดเป็นทีม ทีมละ ๕ คน เพื่อเป็นการแสดงออก และเสริมทักษะในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode