กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รูปแบบและเนื้อหาของสื่อเผยแพร่ภาพกระจายเสียงเพื่อลดความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมฯ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 20 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1306 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพัสเซา ประเทศเยอรมนี จัดประชุมให้ความคิดเห็นประกอบการทำวิจัยในหัวข้อ รูปแบบและเนื้อหาของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงในการเอาชนะการแบ่งขั้วในสังคม โดย ดร.ธนกร ศรีสุกใส จากสำนักงาน กสทช. และอาจารย์พรรณพร อัชวรานนท์ จากมหาวิทยาลัยพัสเซา ประเทศเยอรมนี เชิญผู้เกี่ยวข้องในวงการสื่อสารมวลชน นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น มีผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดลพบุรี ระดมความคิดในหัวข้อ รูปแบบและเนื้อหาของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียงในการเอาชนะการแบ่งขั้วในสังคม โดยมี Pro.Dr.Ruediger Korff เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยพัสเซา ประเทศเยอรมนี เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มากำหนดรูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมของสื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อลดความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมในฐานะที่สำนักงาน กสทช. มีบทบาทและอำ นาจหน้าที่โดยตรงในการกำ กับดูแลสื่อวิทยุโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องชบา ๒ โรงแรมบางกอก ชฎา กรุงเทพมหานคร
               ในที่ประชุมกล่าวถึงข้อมูลประเด็นการศึกษาหัวข้อสังคมและชุมชนมีความแตกแยกทางความคิดอย่างไร สื่อสามารถลดความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไร จากบทเรียนในอดีตในประเทศเยอรมนี สถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยพัสเซา มีการใช้สื่อในการสร้างกระแสแง่ลบและทำลายล้างเผ่าพันธุ์ยิว ทำให้คนต่างเชื้อชาติมีความเกลียดชังกัน ในปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงยังขาดวินัยในการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในเวลา ๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ควรมีการเปิดเพลงชาติและมีการนำเสนอข่าวพระราชสำนัก ในเวลา ๒๐.๐๐ น. อย่างพร้อมเพรียงกัน ต้องมีการควบคุมผังรายการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ผู้ประกาศทุกคนต้องมีบัตรผู้ประกาศ การจัดรายการสดที่มีการโต้ตอบทางโทรศัพท์ในลักษณะ phone in อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งในการสร้างความแตกแยกได้ บทบาทของสื่อในสังคมและชุมชน สื่อที่ไม่นำเสนอข่าวสารทางการเมืองมักจะได้รับการยอมรับจากคนทุกกลุ่ม ความคาดหวังต่อบทบาทของสื่อ ที่ประชุมเสนอว่า การนำเสนอข่าวสาร ผู้ประกอบกิจการสื่อควรมีความรู้ความเข้าใจด้านสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี มีความเป็นกลาง นำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และเนื้อหาที่นำเสนอควรเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต รูปแบบและเนื้อหาของสื่อที่ดี ในที่ประชุมอยากให้มีการกำกับดูแลสื่อ ด้วยการกำหนดรูปแบบและเนื้อหาชัดเจนโดยสำนักงาน กสทช. สื่อที่ดีต้องทำหน้าที่ตามประเภทใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด และควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ควรให้สื่อเปิดเผยแหล่งที่มาของรายได้และข้อมูลของผู้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode