กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 14 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1531 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ คพ.กปส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดยนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคลัง สํานักพัฒนาเทคนิค สํานักพัฒนานโยบายและแผน สํานักข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบสําหรับหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๔ หน่วย ประกอบด้วย อนุมัติให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ เครื่อง และเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๓ เครื่อง เป็นการจัดหาใหม่ ในวงเงิน ๖๙,๗๕๐ บาท อนุมัติให้สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๒ เครื่อง เป็นการจัดหาทดแทน โดยใช้เงินรายได้กรมประชาสัมพันธ์จํานวน ๔๕,๙๘๘.๖๐ บาท อนุมัติให้ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จํานวน ๔ เครื่อง เป็นการจัดหาทดแทน ๒ เครื่อง และจัดหาใหม่ ๒ เครื่อง โดยใช้เงินรายได้ของสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย วงเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท อนุมัติให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงานจํานวน ๒ เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน ๒ เครื่อง และชุดโปรแกรมปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน ๒ เครื่อง เป็นวงเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท
               ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติได้ดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานมาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้ทราบตามแบบฟอร์มที่กําหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี คพ.นร. ได้ทราบต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode