กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 14 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1444 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดย พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมและมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการพลเรือน ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๔ อาคาร ๙ บริษัท ทีโอทีจํากัด (มหาชน)
                การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณา ดําเนินการให้มีการจัดทําข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทุกหน่วย ราชการที่เกี่ยวข้องอาทิกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครกรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกหน่วยงาน ควรมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Format ใกล้เคียง หรือเหมือนกัน ต้องมีการแบ่งกลุ่มภัยพิบัติต่างๆ การจัดหาข้อมูลเชิงลึก ๕ – ๓๐ ปีและนําข้อมูลของหน่วยงาน ต่างๆ พิจารณาข้อมูลว่าตรงกับ Format ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือไม่ ข้อมูลสําคัญที่ต้องใช้แบ่ง ออกเป็น ๓ ประเภท คือ ข้อมูลเชิงสถิติข้อมูลขณะเกิดภัยพิบัติและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนําข้อมูลมารวบรวม และเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบในรูปแบบภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย และชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเข้าใจใน หน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เรื่องของการเตือนภัย ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การป้องกันภัยพิบัติต่างๆและการเร่งฟื้นฟูหากมีภัยพิบัติเกิดขึ้น
               พลเรือเอกเกาะหลัก เจริญรุกข์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า อยากให้ทุกหน่วยงานได้ทบทวนรายละเอียดข้อมูลและการปฏิบัติของหน่วยงานตนเอง ขอให้ทุกหน่วยเร่งดําเนินการ เพื่อที่จะนําข้อมูลไปใช้ในการฝึก CMEX ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ขอให้ตรวจสอบ MOU ระหว่างหน่วยงาน และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือไม่ โดยพิจารณาชั้นความลับ กฎกระทรวง กฎหมาย ต้องมีการเซ็น MOU ก่อนสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ขอให้ทบทวนความต้องการของ หน่วยงาน ต้องการให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติช่วยเหลืออย่างไรเพื่อนําเสนอทางหน่วยเหนือ นอกจากนี้การใช้ข้อมูลของหน่วยงานต้องใช้ให้อยู่ในกรอบของอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ห้ามนอกกรอบ และจะมีการ เพิ่มบุคลากรของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติโดยอาศัยความร่วมมือของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเป็นหลักเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode