กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 13 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1279 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์คพ.กปส. ขอแจ้งหน่วยงานที่มีความประสงค์จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และผ่านขั้นตอนการพิจารณาจาก คพ.กปส. แล้ว ดําเนินการดังนี้จัดหาให้เป็นไปตามที่ คพ.กปส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งในวงเงินและคุณลักษณะทางเทคนิค หากไม่สามารถจัดหาตามคุณลักษณะทางเทคนิคในวงเงินเดิมที่เสนอมาให้คพ.กปส. อนุมัติให้สามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคที่สูงกว่าเดิม โดยมีวงเงินต่ํากว่าเดิมหรือเท่าเดิมได้และหากไม่สามารถดําเนินการจัดหาตามที่กล่าว ให้ดําเนินการขอขยายวงเงินต่อ คพ.กปส. ใหม่ หรือปรับปรุงคุณลักษณะให้สามารถจัดหาได้โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
               การมอบอํานาจอนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานในสังกัดสํานัก นายกรัฐมนตรีโดยมอบอํานาจให้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีคพ.นร. ดังนี้การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สํานักงานพื้นฐาน เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เครื่อง สแกนเนอร์จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องสํารองไฟฟ้าและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ เครื่อง ต่อ ๑ คน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ตามความเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สํานักงานพื้นฐาน และชุดโปรแกรมดังกล่าวเพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สํานักงานพื้นฐานที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปีแต่มีสภาพชํารุดใช้งานไม่ได้และไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมแซมได้แต่ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
               ทั้งนี้ สามารถดําเนินการได้ในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน ๕ ล้านบาท และต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจําหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์และต้องมีการรายงานการอนุมัติและผลการจัดหาให้ คพ.นร. ทราบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode