กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ในปี ๒๕๕๙ กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การบริการข้อมูลข่าวสารและอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ศสช./ข่าว)

วันที่ 13 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1092 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า งบประมาณปี๒๕๕๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อรักษาประสิทธิภาพการให้บริการกับพี่น้องประชาชน มีการนําระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพิ่มการบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์อํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริการประชาชนและหน่วยงานภายนอก
               ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณประจําปี๒๕๕๙ จํานวน ๓๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการเรื่องของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding มีการจัดทํา TOR และผ่านการประชาพิจารณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของการดําเนินงานได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในอาคารของกรมประชาสัมพันธ์ Wireless Access Point จํานวน ๖๔ ชุด ทําให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคารกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง ๑๑ ชั้น สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊ก และสมาร์ทโฟน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากขึ้น มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกแบบที่ ๒ ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต Bandwidth Management System โปรแกรมป้องกันไวรัสสําหรับเครื่องลูกข่ายและเครื่องแม่ข่าย ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถที่จะอํานวยความสะดวกให้กับข้าราชการ และประชาชนที่ได้รับผลดีจากการปฏิบัติงานทางเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยเกี่ยวกับสารสนเทศและรวดเร็วเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode