กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปี 2559

วันที่ 5 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 2375 คน)
 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ปี 2559

              ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2537 โดยสามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ ทั้งสินเชื่อเพื่อส่งออก-นำเข้า สินเชื่อโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริการประกันการส่งออกและลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ 
             ในปี 2559 EXIM BANK จะใช้จุดแข็งในการเป็นสถาบันเงินเฉพาะกิจของรัฐทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน EXIM BANK จึงกำลังสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารจัดการองค์กร โดยผู้สมัคร ต้องแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในเชิงกลยุทธ์ที่จะบริหารจัดการและพัฒนา EXIM BANK ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ว่าจะทำอย่างไรให้ EXIM BANK มีบทบาทในเชิงรุก เสริมทีมเศรษฐกิจ-การคลังของประเทศให้แข็งแกร่ง ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจ
กรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
• สามารถทำงานให้ ธสน. ได้เต็มเวลา

คุณสมบัติเฉพาะ
• มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี
• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร และเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร อย่างน้อย 3 ปี โดยองค์กรดังกล่าวต้องมีสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง
• มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารสินเชื่อ
• สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีมาก
• มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และลักษณะต้องห้าม ตามแนวทางที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง
กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 5-29 มกราคม 2559 ในวันและเวลาทำการ

วิธีการสมัคร
• ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนเลขานุการ สำนักบริหาร ธสน. ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.exim.go.th
• ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเป็นต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด รวม 7 ชุด
ใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักบริหาร ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม
เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
สอบถาม โทร. 0 2617 2111 ต่อ 1130, 1133
http://www.exim.go.th/index.aspx
 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode