กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม คพ.นร. สำนักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 22 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1037 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ประธานกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) โดยนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย กรมประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารสามัคคีสโมสรชั้นบน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
               การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ มีการรายงานการอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการของกรม
ประชาสัมพันธ์ ๒ โครงการ และของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน ๑ โครงการ ในการพิจารณาครั้งนี้ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่จะให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย โครงการจัดหาเครื่องสํารองไฟฟ้าฉุกเฉินทดแทนของเดิม ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน ๒ เรื่อง โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โครงการทดแทนระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีระยะที่ ๒ โครงการเช่าพื้นที่ Co-location เพื่อรองรับภาวะวิกฤต สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode