กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานจัดทําร่างรายชื่อโดเมน (Domain Name) ที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย (ศสช./ข่าว)

วันที่ 22 ธ.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดประชุมคณะทํางานจัดทําร่างรายชื่อโดเมน (Domain Name) ที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย โดยนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์แกรนด์ชั้น ๒๐
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก สพธอ. เป็นองค์กรที่กํากับดูแลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยชื่อโดเมน (Domain Name) ถือเป็นช่องทางสําคัญในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนื่องด้วยปัจจุบันหน่วยงานที่ดูแลเรื่องชื่อโดเมน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ชื่อโดเมนที่อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์องค์กร ศิลปะ วัฒนธรรม หรือสถานที่สําคัญของประเทศไทย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เสนอว่า ควรมีการกําหนดรายชื่อโดเมนที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยขึ้น เป็นการดําเนินการในลักษณะของนโยบายด้านยุทธศาสตร์และเป็นการตัดสินใจเชิงกฎหมาย รวมถึงเรื่องทางด้านเทคนิคมาเกี่ยวข้อง
               สําหรับหน่วยงานกลางในปัจจุบัน ที่รับจดโดเมน (Domain Name) คือ ICANN ภายใต้การดูแลของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา ICANN ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจดโดเมน (Domain Name) เนื่องจากการสํารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีหลายประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตได้จากการไม่รู้ภาษาอังกฤษของประชากร เป็นปัญหาที่เกิดทั่วโลก อาทิจีน เกาหลีอินเดีย และประเทศพื้นที่ตะวันออกกลาง ไม้ได้ใช้ภาษาลาตินเป็นภาษาหลักของประเทศซึ่งรวมเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก ประเทศไทยมีประชากรประมาณ ๗๐ ล้านคน แต่มีสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า ๓๐ ล้านคน หรือประชากรร้อยละ ๕๐ ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ICANN ผู้ดูแลประชาคมอินเทอร์เน็ต จึงแก้ปัญหาการแบ่งแยกด้านเทคโนโลยีใช้ภาษาท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ต อาทิ ชื่อโดเมน ชื่ออีเมล์ให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่นได้โดยตรง ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาในการสื่อสารโดยการทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการจดจําชื่อเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายและลดความสับสน
               ประเทศไทยมีการดําเนินการเพื่อรักษาและสร้างวินัยในการใช้อินเทอร์เน็ต โดเมน (Domain Name) ประเทศไทยได้รับการปกป้องตามกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ ประเภทชื่อภูมินาม กรุงเทพ ภูเก็ต ชื่อเฉพาะอื่นๆ และสิ่งที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อปกป้อง ส่วนของชื่ออื่นๆที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานหรือทะเบียนใดๆ แต่เป็นที่ใช้โดยทั่วไป อาทิ Bangkok Pattaya Songkran Moaythai Padthai ต้องแจ้งชื่อเพิ่มเติมสําหรับชื่อภูมินามที่ใช้โดยทั่วไป และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้การคุ้มครองโดยกลไก Trademark Clearinghouse
               ชื่อโดเมน (Domain Name) คือชื่อที่ใช้เรียกเว็บไซต์เพื่อให้จดจําได้ง่าย เป็นการยืนยันตัวตนของระบบงาน หมายเลขไอพี (IP Address) คือหมายเลขที่อยู่ของเครื่องแม่ข่ายของเว็บไซต์เสมือนเป็นเลขที่บ้านบนเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์จะรู้จักและวิ่งไปดึงข้อมูลมาแสดงบนเบาวเซอร์ได้เช่น ๔๙.๒๓๑.๖๐.๑๕๓ คือหมายเลขไอพีของเว็บไซต์กูเกิล โดยมีการจับคู่ชื่อโดเมนและหมายเลขไอพีด้วยเครือข่ายที่เรียกว่า Domain Name Servers (DNS)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode