กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 11 พ.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศสช. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. เปิดเผยว่า การประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ มีวาระสําคัญ เรื่องการแจ้งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการของ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง ๓ ท่าน ในการมอบหมายแนวทางการปฏิบัติราชการ ในการประชุมผู้บริหารประจําเดือน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ําให้ข้าราชการทุกคนตั้งใจทํางานด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้งในระดับอํานวยการสูง และระดับชํานาญการพิเศษ ขอให้ทุ่มเทการปฏิบัติงาน และกวดขันให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ําเรื่องแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับล่าสุด ในขณะนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กํากับดูแล โดยกรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เน้นย้ําเพิ่มเติม การปฏิบัติงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ตามแผนฉบับนี้สามารถทําให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคสามารถของบประมาณตามโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ได้ในส่วนของการเร่งรัดงบประมาณประจําปี๒๕๕๙ ทางสํานักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์และกองคลัง ดําเนินการโอนเงินงบประมาณจํานวนทั้งหมด ๑๖ โครงการ ให้กับ ศสช. แล้ว 
               ทาง ผอ.ศสช. เน้นย้ําว่าขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงานตามแผนการและโครงการ ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลได้เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี ๒๕๕๙ ด้วย ส่วนการของบประมาณประจําปี ๒๕๖๐ ในขณะนี้อยู่ขั้นตอนดําเนินการตามขบวนการของบประมาณ ทาง ศสช. ได้มีการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และได้จัดทําร่างงบประมาณโครงการ อาทิ ๑. พัฒนาระบบเผยแพร่สื่อสาระความรู้ดิจิทัล (Digital Content) เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ๒. จัดจ้างบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์สารสนเทศประชาสัมพันธ์ ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ๔. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ๕. พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและกรอบคําของบประมาณจํานวนนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผ่านการพิจารณาจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งไปยังสํานักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode