กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กปส.(ศสช./ข่าว)

วันที่ 5 พ.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) โดยมีนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยข้าราชการ สํานัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณาโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนควบ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้ขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีจํานวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา แบบ Network จํานวน ๓ เครื่อง ทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางการจัดหาภายใต้เงื่อนไขการดําเนินการจัดหาครั้งละไม่เกิน วงเงิน ๕ ล้านบาท และการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน ๑ คน ต่อ ๑ เครื่อง โดยใช้เงินรายได้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วงเงิน ๙๕,๖๕๘ บาท สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สีจํานวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางพูน คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดหา วงเงิน ๕,๔๕๗ บาท
               การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายและมอบอํานาจให้กับคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

พุทธรัฐ ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode