กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
แนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 13 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1795 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) โดย นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สรอ. มีคณะทำงานเจ้าหน้าที่จาก สรอ. และข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ศสช. สนข. สทท. สวท. เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ในการประชุมครั้งนี้ กล่าวถึง Government Access Channel สำหรับข้อมูลภาครัฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อมูลสาธารณะ ประชาชนทั่วไป ภาครัฐและภาคธุรกิจ และการบริการเฉพาะกลุ่ม โดย Government Access Channel แบ่งออกเป็น ๓ ช่องทาง ดังนี้ Government e-Service Website ได้แก่ egov.go.th รวบรวมบริการ และรับบริการแบบรวมจุดเดียว data.go.th รวบรวมส่งเสริม เปิดเผยข้อมูล Data Set และ Info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ Government Mobile Application Portal เช่น GAC ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ OHM Book SHIf ประมวลพระราชกรณียกิจ คู่มือประชาชน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ และGovernment Kiosk & Government Smart Box พิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าถึงผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
               สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) นำนโยบายของรัฐบาล มาดำเนินการ มีโครงการเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินการ โดย สรอ. ได้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ (Hard Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐาน (Soft Infrastructure) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (Service Infrastructure) การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) และการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (Digital Society) เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็ว ลดความ เหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้วยความห่างไกล ขาดการออกแบบระบบที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลสำหรับผู้พิการ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีหรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีที่มีราคาสูงเกินไป
               กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้ผ่านสื่อโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเครือข่ายทั่วประเทศ ๑๔๗ สถานี สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มีเครือข่ายโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ออกอากาศทั่วโลก และเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ มีเครือข่ายกว่า ๒๐๐ เว็บไซต์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode