กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์การกระจายเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องรักษาไว้ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 30 ก.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบอุปกรณ์เครื่องส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส. พระราชวังดุสิต จํานวน ๓ เครื่อง เพื่อนํามาเก็บรักษาเป็นข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์การกระจายเสียง จากการที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงในระบบอนาล็อกเป็นระยะเวลายาวนาน
               ปัจจุบันนี้การกระจายเสียงได้ถูกปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทําโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ระบบ F.M. และ A.M. ๒ ระบบ ส่วนของอุปกรณ์เครื่องส่งสถานีวิทยุในระบบ F.M. มีการใช้งานมานาน ก็จะถูกปลดระวาง และนําอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับยุคสมัยเข้ามาใช้แทน สําหรับสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย ผ่านที่คลื่นวิทยุระบบ A.M. ความถี่ ๑๓๓๒ KHz และระบบ F.M. ความถี่ ๑๐๔ MHz มาตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ เมื่อมีการเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยือนประชาชนในทั่วทุกภาคของประเทศ สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ร่วมกับสถานีวิทยุ จ.ส. กรมทหารสื่อสารถ่ายทอดการเสด็จพระราชดําเนินทุกครั้ง ทําให้ประชาชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังกระแสพระราชดํารัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในจังหวัดนั้นๆด้วย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้รับมอบเครื่องส่งระบบคลื่นสั้น PHILIPS / ๑ KW เครื่องส่งระบบ A.M. ความถี่ ๑๓๓๒ KHz รุ่น ๘๒๐E/F๑ และเครื่องส่งระบบ F.M. ความถี่ ๑๐๔ MHz BE รุ่น FM๓.๕A รวมจํานวน ๓ เครื่อง เพื่อนํามาเก็บรักษา และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ทางด้านสื่อสารมวลชน และผู้ที่สนใจ เพื่อจะได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในวิวัฒนาการความเป็นมาของการกระจายเสียงในประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์จะนําไปเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ศสช./ภาพ,ข่าว
Facebook ICT PRD
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode