กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 28 ก.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                สำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม   มีผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี มีการพิจารณาเรื่องการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จะเป็นศูนย์ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีการพิจารณาการเช่าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้บริการสื่อมวลชน ด้านสิ่งพิมพ์ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อบริการสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ มีการพิจารณาการต่ออายุโปรแกรมป้องกันไวรัส ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จำนวน ๑๒ ความถี่ โดยเป็นลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๑๐๑ User พร้อม Media Kit ๑ ชุด ระยะเวลา ๓ ปี เป็นงานป้องกันไวรัสโจมตีเครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการออกอากาศ Dalet การพิจารณาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด โทรทัศน์วงจรปิดภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในทำเนียบรัฐบาล    ซึ่งเป็นศูนย์บริหารราชการของประเทศ และป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบและสามารถตรวจสอบภาพภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ เป็นการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น ๒๐ ชุด

ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode